Skargi chłopów mileńskich cz.2 - kwiecień 1849
Dodane przez Remek dnia Grudnia 06 2013 10:32:05
(Fragmenty podkreślone - jak na oryginalnym dokumencie)adres listu


Do Przes.[wietnego] Ces.[arsko] Król.[ewskiego] Urzędu Cyrkularnego w Złoczowie

Włościani Mileńskie, z Części Podliszek, Mikoła Horochowski, Zacharko Duszyński, Michałko Dzul, Jacko Romaniewicz, Iwan Dzul, Jędrzej Mielnik, Jan Gamalewicz, Fedko Nisterczuk, Jacko Łucyk, Pawło Pacian -

upraszają Prz. Ces. Król. Urząd Cyrkularny, żeby raczył na gront Komisją Cyrkularną do Milna delegować, żeby Pastwiska Gromadzkie, które Skarb samowładnie odebrał, a Gmina podatki Monarchiczne opłaca, nam zwrocone było, a o skutku naszego Podania zapoprzez Załozieckie miejskie Kamerny zawiadomić

w Sprawie Poddanczy.

Prześwietny Ces. Królewski Urzędzie Cyrkularny,

Więcy razy udawali się niży podpisani włościani wsi Milna, do Szanownej Zwierzchności miejscowej, z tą potrzebą, ażeby pole orne, sianożęci które Skarb Mileński, samowładnie od wielu włościan mileńskich odebrał, i na użytek Skarbowy obrócił - nam zwrócone były, - lecz ubiegi nasze u Szanownej Dominii są do dziś dnia daremne - - - gdyż Zwierzchność miejscowa, a właściwie pan mandatariusz oznajmił nam, że gdybyśmy, nietylko do Ces. Kro. Urzędu Cyrkularnego, ale i do Wyższy Instancji udali się, nic nie uzyskamy. Z tych powodów udajemy się do łaski, i Miłosierdzia Ces. Król. Urzędu Cyrkularnego, z tą najpokorniejszą prośbą, żeby raczył w tym względzie działać, aby gronta nasze nam na powrót zwrocone były, - a to! -

Andruch Horochowski, dla słabości zdrowia nie mógł pole swoje sam obrabiać, przyjął w dom swój Zięcia imieniem Jacko Dzul - i zdał na niego całe gospodarstwo. Wkrótce w czasie rekrutacyi Skarb oddał Jacka Dzula do C.K. Wojska Austriackiego, a gront odebrał i na użytek Skarbowy obrócił. Gdy podpisany syn po zmarłym Ojcu ś.p. Andruchu Horochowskim, - Mikoła Horochowski, do lat zupełnych doszedł i na chałupie ojcowski osiadł, - upominałem się, o zwrocenie pola ornego, które do tej chałupy należało, i ś.p. Ojciec mój używał - żeby mi jako prawnemu Sukcessorowi zwrocony było - - ale nie mogie uzyskać. - Dla dobrego udowodnienia, że ten gront na mnie sukcessionalnie spada, raczy Prz. Ces. Krol. Urząd Cyrkularny, wziąść przegląd Metryki czyli Ksiegi Urbarialny, które w C.K. Cyrkularny Registraturze znajdują się, przekonać się raczy, - że te pole na Ojca mego Andrucha Horochowskiego, a potym na Szwagra mego Jacka Dzula, jest w Księgach zapisany.

Pastwiska gromadzkie, które od niepamiętnych czasów włościani części Podlisek, do pasienia bydła miało przeznaczone, Skarb wystawił Karczmę, za które pobiera rate od Arendarza, a reszte pastwiska wyznaczył niektórym włościanom na ogrody, i chałupy dla tych pobudował, jako to Iwanowi Łucykowi, któren wybudował chałupę i inne zabudowania, i ogród duży z pastwiska gromadzkiego temuż wydzielił, Michałowi Kusznirykowi, nadał Skarb także z pastwiska gromadzkiego w dwóch miejscach ogrody, i chałupę pobudował, Stepkowi Kulczyńskiemu, wydzielił także, z pastwiska ogród, i plac na pobudowanie chałupy, - i Jackowi Łucykowi, wyznaczył także ogród z pastwiska gromadzkiego, - - resztę zaś pastwiska gromadzkiego które blisko morgów 4. znajduje się, odebrał Skarb na swój użytek, - obsiał na ogrody, a z reszty siano zbiera.

Od Michała Dzula, Iwana Dzula, Tymka Serotiuka którzy mieli swoje pole orne, a w kończach tegoż po kawałku tak zwane Szumiszki Skarb znajdujące się na tych Szumiszkach drzewa opałowe, wyciąć kazał - a pola na swój obrócił użytek.

Od Semka Bocka, Kościa Łucyka, Wasyla Petryka, którzy mieli gront dwudniowy, Skarb wszystkie trzy gronta odebrał i w potrzeby swoje używa.

Tak zwane Pastwisko Lipniki, które gromada zawżdy używała, Skarb odebrał, i w łan obrócił.

Będąc tak niesprawiedliwie, od Skarbu Mileńskiego, ograniczonym, że nie mamy nigdzie wolnego pastwiska dla bydła swego, a Podatek Monarchiczny za pastwisko opłacamy, Skarb jak już nadmieliśmy jedno na swój użytek obrócił, - a drugie pomiędzy ludzie rozdał, od których powinności sobie musieli, z tych to powodów zanosimy naszę najpokorniejszą prośbę, aby Przes. Ces. Król. Urząd Cyrkularny raczył nam być pomocnym i Komisją z Urzędu C.K. Cyrkularnego naznaczył, która by z Metryk Józefińskich, które w Aktach Cyrkularnych znajdują się, przegląd wzięła, i przekonała się, że te wszystkie gronta, i pastwiska które powyż namieniliśmy, na Gromadę, czyli Pola Rustykalne ale nie na Skarb jest wpisane, a Skarb samowładnie od Gromady odebrał, - bo jeżeli Prz. Ces. Kr. Urząd Cyrkularny niniejsze Zażalenie, do rozstrzygnienia, i załatwienia, na Dominium miejscowe zda, to nigdy do zupełnego skutku nie doprowadzi, i tylko tak działać będzie, żeby nasze pretensje do Skarbu w jak najdłuższe lata zwlekała, - gdyż oczywiście rozumi się samo ze siebie, że Zastępca Dominikalny od Dziedzica przyjęty, i od tegoż płatny, stronę tegoż (gdyby i najniesprawiedliwi) utrzymywać musi, - gdyż inaczy utracił by miejsce. Za tym upraszamy odeligowanie na gront Cyrkularny Komisji, która by po rozstrzygnieniu naszych zażaleń, przeciw Państwu Milno, sprawiedliwość wymierzyła.

Na koniec! - Ponieważ Zwierzchność miejscowa nigdy nam nadesłane Rezolucje, od Przes. Ces. Kr. Urzędu doręczyć niechce, i taji, że żadnej Rezolucji nie ma, za tym upraszamy aby C.K. Urząd Cyrkularny, nas za podanie nasze Rezolucją zawiadomić raczył przez Miejskie Załozieckie Kancelarie Kamerny o szkutku tego podania.

Milno dnia 16go Kwietnia 1849.

Mikoła Horochowski (+)
Zacharko Duszyński (+)
Michałko Dzul (+)
Jacko Romaniewicz (+)
Iwan Dzul (+)
Jędrzej Mielnik (+)
Jan Gamalewicz (+)
Fedko Nisteryk (+)
Jacko Łucyk (+)
Pawło Pacian (+)
Hryć Macibrocki (+)