Inwentarz dóbr Milno i Gontowa 1814 rok
Dodane przez maria dnia Marca 31 2011 18:06:49

Inwentarz dóbr Milno i Gontowa 1814 rok.


Opisanie wszystkich budynków dworskich i folwarcznych wsi Milna i Gontowy.

Jadąc z Blichu jest karczemka niezajezdna, Podlisiecka zwana, z drewna budowana w tej ściany z chrustu grodzone, gliną wylepione, reperacji potrzebujące, dach na krokwiach snopkami poszyty, około izby od stawku są Przyspy chrustem grodzone miejscami zdezelowane. Wchodząc od sieni drzwi z tarcic dębowych na biegunach z zakrętkami, komin z chrustu grodzony, gliną wylepiony nad dach wyprowadzony. Z tąd po lewej ręce drzwi do Izby szynkowej sosnowe na zawiasach i hakach żelaznych, w których klamki, podklamcza i antabki brakuje, powała z chrustu grodzona gliną lepiona, okien małych z szkła różnego bez okowu troje, piece ogrzewalny i piekarski z kominem kamienne, stół sosnowy wąski ordynaryjny jeden, tusz pod ścianami długich dębowych dwa, zydel połamany i lada na biegunie drewnianym dębowa z Alkierza odmykana na trunki.

Z tej Izby drzwi sosnowe na zawiasach i hakach z wrzeciążem i skoblami żelaznemi do Alkierzyka. W tym powała jak w Izbie, okno jedno z szkła różnego, bez okowu małe. Z tąd drzwi do Komórki dębowe ordynaryjne, na biegunach drewnianych z wrzeciążem i skoblami żelaznemi, w tej powała z chrustu grodzona, okienko, czyli dziura mała bez szkła dla widoku i ligar jeden pod beczki. Powróciwszy do Sieni wspomnianych naprzeciwko jest Izba druga, większa z Alkierzem, mieszkalna. Drzwi na biegunach, powała z tarcic, okien cztery bez szkła próżnych i piec ogrzewalny kamienny zrujnowany. Z tąd drzwi do Alkierza sosnowe, stolarskiej roboty, o jedney zawiasie na hakach, powała z tarcic a okna nie ma. Przy tej Karczemce
Grobla stawku Podlisieckiego, tarasem wyłożona runem i ziemią nawieziona, od wody palami dębowemi umocowana, na którey Śluza razem z Potokami z drzewa tartego dębowego ma zastawek gruntowych dwie i trzecią do Potoków zbudowane, nad któremi Most z opótków dębowych ułożony, od wody kaptur do zastawek a z drugiej strony poręcze mający.

Tamże przy Potokach Młyn na Podliskach zwany na dwa kamienie z drzewa budowany, ściany i słupy dylowane mający, nad którym dach, na krokwiach snopkami poszyty. Zachodząc do Młyna drzwi dębowe pojedyncze, na biegunie z zamkiem drewnianym. Śrótownia sosnowa jedna, skrzyń roboty stolarskey dwie, z tych jedna sosnowa z wiekiem i skoblami żelaznemi, kół palecznych dwoje i wodnych dwoje, wałów dwa, przy tych żelaziwo i otwór mielniczy, tamże Pud, do którego wschodki o pięciu stopniach dębowych, tam kamieni wierzchniaków dwa i tyleż Sporniaków, wszystkie cztery z żelaziwem mielnickie. Przy kamieniach jest beczek bednarskich z obręczami drewnianemi dwie, koszów sosnowych stolarskiej roboty z Krętami i Koszytkami dwa. Z tego Młyna po lewej ręce są drzwiczki dębowe drugie, na biegunach drewnianych bez okowu do Potoku wychodzące, gdzie przy Potokach i wschodki dębowe o pięciu stopniach znajdują się.

Wyżej rzecznego stawku jest Grobla na Krasowiczynie od wody z kraju tarasem i palami umocowana a sama długość Grobli palami burtowaniem i opłótkami aż do Młyna ufundowana, na której Śluza o czterech zastawkach z drzewa tartego, której budowa klamrowana. Most na Śluzie a drugi na spadku wody na Potokach, oba z brusów ułożone.

Młyn w podobny sposób jak na Podliskach zbudowany z takiemiż wewnętrznemi rekwizytami.

Z tąd dalej idąc do Folwarku Mileńskiego jest Karczemka niezajezdna na Krasowiczynie zwana, stara z drzewa budowana, reperacyi potrzebująca. W tey ściany w strychulcach walkowane, dach na krokwiach snopkami poszyty. Wchodząc do Sieni drzwi dębowe pojedyncze na biegunach z zamkiem drewnianym. Po prawej ręce Izba szynkowa , do której drzwi dębowe pojedyncze na biegunach z klamką drewnianą, powała z chrustu grodzona, gliną wylepiona, okien troje z szyb różnych, jednoy szyby braknie, piec ogrzewalny i piekarski z kominem do Sieni tylko wychodzącym, kamienne, stół sosnowy ordynaryjny jeden, ław pod ścianami dębowych dwie, ławek pod piecem dwie i zydel dębowy jeden. Z tej Izby wchód o samych tylko odźwirkach próżnych do Komórki gdzie powała z chrustu grodzona, gliną wylepiona, okno z szyb czterech bez okowu.

Przy tej Karczmie jest Ogród warzywny dla Szynkarza rowem okopany.